ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนา Brown Bag Seminar ครั้งที่ 3/2564 ในหัวข้อเรื่อง “Well-being and Healthcare Utilisation : Mediation Analysis” โดย อ.ดร.ดุษณี เกศวยุธ