กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่วิชา 01101452 Financial Market Theory วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดย อาจารย์ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์