การศึกษาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์