การศึกษากระบวนการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตปศุสัตว์ (สุกร)ในประเทศไทย