การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจสหกรณ์ Quantitative Analysis for Cooperatives Management