การวิเคราะห์สถานภาพธุรกิจและ โครงสร้างสหกรณ์ร้านค้าในประเทศไทย