การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านต้นทุนของสหกรณ์การเกษตร โดยใช้เส้นพรมแดนประสิทธิภาพ