การบรรยายเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดย รศ.ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล