กรณีศึกษา:การใช้การคิดเชิงออกแบบในธุรกิจการเกษตรCase study: using design thinking in agribusiness