หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เป็นสาขาวิชาที่เน้นการศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดและการประยุกต์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ มีศาสตร์ที่ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การขนส่ง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การเงินและการคลัง ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ รวมทั้งมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ เอกชน และสังคมในระดับชาติ เพื่อผลิตมหาบัณพิตให้มีความรูู้ความสามารถที่จะวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทางเศรษฐกิจ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และการศึกษาพิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน

แผนการศึกษา  แผน ก (แบบ ก 2) วิทยานิพนธ์

โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ

  • นักวิเคราะห์และวางแผน
  • นักวิชาการ อาจารย์ และนักวิจัย
  • นักบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น การตลาด การเงิน
  • ที่ปรึกษา
  • เศรษฐกร

สถานที่ติดต่อ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

โทรศัพท์ : 02-562-0232-3
โทรสาร : 02-562-0232-3  ต่อ 802
อีเมล์ : fecoasr@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://econ.eco.ku.ac.th