บริการนิสิต (ข้อควรรู้ สำหรับนิสิต)

 1. ระบบสารสนเทศนิสิต (KU-Regis) เข้าสู่หน้าเว็บhttps://stdregis.ku.ac.th/
 2. ระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตหลักสูตร นานาชาติ เข้าสู่หน้าเว็บ

https://inter-regis.ku.ac.th/

 1. ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) เข้าสู่หน้าเว็บ

https://isea.ku.ac.th/EDUWeb/login.jsf

 1. ระบบติดตามการลงทะเบียนนิสิต เข้าสู่หน้าเว็บ https://stdregis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/
 2. ตารางเรียน : https://my.ku.th/login
 3. ตารางสอบ (สำนักบริหารการศึกษา) เข้าสู่หน้าเว็บ https://registrar.ku.ac.th/ตารางสอบ
 4. ระบบเกรดออนไลน์ สำหรับนิสิต เข้าสู่หน้าเว็บ

https://grade-std.ku.ac.th/GSTU_login_.php

 1. ระบบประเมินการเรียนการสอน เข้าสู่หน้าเว็บ https://eassess.ku.ac.th/m/
 2. ระบบส่งเสริมการมีงานทำ เข้าสู่หน้าเว็บ https://jobsa.ku.ac.th/
 3. ระบบความพึงพอใจของนิสิตต่อ มก. เข้าสู่หน้าเว็บ https://eassess.ku.ac.th/AssessKU-V3/
 4. สำนักบริหารการศึกษา เข้าสู่หน้าเว็บ https://registrar.ku.ac.th
 5. สถานพยาบาล มก. เข้าสู่หน้าเว็บhttps://www.inf.ku.ac.th/intl/th/
 6. ศูนย์สุขภาวะนิสิต เข้าสู่หน้าเว็บ

https://www.facebook.com/KUHappyPlaceCenter/about?ref=page_internal

 1. กองกิจการนิสิต มก.https://sa.ku.ac.th/

 • ระบบสารสนเทศนิสิต

  – เว็บลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) คลิก

 • ระบบระเบียนประวัตินิสิตใหม่

  – เว็บกรอกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คลิก

 • ระบบเกรดออนไลน์ คลิก

 • ระบบประเมินการเรียนการสอน คลิก

 • ระบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา คลิก

 ใบคำร้องตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

 แบบการขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน
 แบบขอใช้บริการยืมโสตทัศนูปกรณ์

ติดตาม งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://www.facebook.com/essecoku/

วิธีการสอน Microsoft Teams

 ด้านกฎหมาย