Home / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริษัททัวร์ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 12 ก.พ. 61
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 26 ก.พ. 61
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8 มี.ค. 61
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30 มี.ค. 61
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 20 เม.ย. 61
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 พ.ค. 61
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2560
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2561
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2561
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 2561
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 2561
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประจำเดือนเมษายน 2561
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประจำเดือนกันยายน 2561
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาควิชาสหกรณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาควิชาสหกรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาควิชาสหกรณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาควิชาสหกรณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาควิชาสหกรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2561
 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องสมุดพิทยาลงกรณ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องสมุดพิทยาลงกรณ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องสมุดพิทยาลงกรณ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องสมุดพิทยาลงกรณ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องสมุดพิทยาลงกรณ ประจำเดือนกันยายน 2561
 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำเดือนกันยายน 2561
 43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาศูนย์กิจการนานาชาติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาศูนย์กิจการนานาชาติ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาศูนย์กิจการนานาชาติ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาศูนย์กิจการนานาชาติ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาศูนย์กิจการนานาชาติ ประจำเดือนกันยายน 2561
 49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปริญญาตรีภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปริญญาตรีภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ) ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปริญญาตรีภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปริญญาตรีภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ) ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปริญญาตรีภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ) ประจำเดือนกันยายน 2561
 54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปริญญาตรีภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปริญญาตรีภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปริญญาตรีภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปริญญาตรีภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 58. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 60. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 61. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 62. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 63. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 64. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เดือนกรกฎาคม 2561
 65. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เดือนสิงหาคม 2561
 66. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เดือนกันยายน 2561
 67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 70. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 71. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำเดือนกันยายน 2561
 72. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 73. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 74. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 2561
 75. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561
 76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 
 77. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 
 78. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประจำเดือนกันยายน 2561 
 79. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 80. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 81. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 82. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ประจำเดือนกันยายน 2561
 83. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561
 84. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561