E-Service

ระบบสนับสนุนการเตรียมการสอนออนไลน์

แนะนำเทคโนโลยีดิจิทัล KU Work & Learn from Home
KU Cisco Webex Meetings : การประชุม / การเรียนการสอน
KU Microsoft Office365 ProPlus : การประชุม / การเรียนการสอน
KU Adobe Creative Cloud : การเรียนการสอน
Microsoft Teams : การประชุม / การเรียนการสอน
Google Meet : การประชุม
Google Classroom Platform for LMS : การเรียนการสอน / การสอบ
eduFarm :ระบบสนับสนุน การเรียนการสอนออนไลน์ มก.
KU Workplace : การสื่อสารในองค์กร
LOOM Video Recording : เป็นการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบ Video Clip (สไลด์ และเสียงบรรยาย)
ZOOM : เป็นการสร้างสื่อการ สอนในรูปแบบ Video Clip (สไลด์ และเสียงบรรยาย)
line : เป็นการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบ Video Clip (สไลด์ และเสียงบรรยาย)
OBS Studio : การบันทึกวิดีโอ ประกอบการเรียนการสอน
Youtube : ในการบันทึกวิดีโอ ประกอบการเรียนการสอน