ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนาในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง”ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”