ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูลกลาง ชุดที่ 1 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด