ศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติเนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง”ศาสตราจารย์”