โครงการนำนิสิตศึกษาดูงานรายวิชา 01101414 Economic Administration หมู่ 120 ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา