ผลงานของ รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ ผศ.ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ และรศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์