นางสาว อัญชลี เตียวโล่  Ms. Anchalee Tiewlo 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ Educational Experts
Email: fecoalt@ku.ac.th

Miss Kanchana Nitikornwarakul นางสาว กาญจนา นิติกรวรากุล 
General Administrative Officer Expert เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
Email: kanchana.n@ku.th

นางสาว วนิดา กำมณี Miss Wanida Kamani  
นักวิเทศสัมพันธ์ Foreign Relations Officer
Email: fecowdka@ku.ac.th

นางสาว นันทพร คุ้มประยูร Miss Nantaporn Kumprayoon 
นักวิชาการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer 
Email: nantaporn.ku@ku.th

นาย วรภัทร สุวรรณมังกูร  Mr. Worapat Suwonmungkoon 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป General Administrative Officer
Email: worapat.suw@ku.th

Miss Kiratikan Sadakorn นางสาวกิรติกาญจน์ สดากร (ทราย)
 Academic Studies นักวิชาการศึกษา
Email: kiratikan.s@ku.th

นายปฏิพัทธ์ แก้วเกล้า Mr. Patiphat Kaewklao
นักวิชาการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Office
Email: pattiphat.k@ku.th

นางสาวสิริพร โพธิจันทร์  Miss Siriporn Potichan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป General Administrative Officer
Email: siriporn.pot@ku.th