หมายเลขโทรศัพท์ คณะเศรษฐศาสตร์

โทรศัพท์ ภายใน

1536 , 1538 , 1736 , 1737 , 1739

โทรศัพท์ ภายนอก

0-2579-1544 , 0-2579-2019 , 0-2579-2044 , 0-2579-2166 , 0-2579-2187 , 0-2579-9579 , 0-2562-0220

โทรสาร

ต่อ 5718 และ 5202

ห้องสำนักงาน คณบดี

02-579-2147

หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานภายในคณะ

 • สำนักงานคณบดี: 5702
 • คณบดี: 5701
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ: 5710
 • รองคณบดีฝายกิจการนิสิต: 5711
 • รองคณบดีฝายการเงินและบัญชี: 5711
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร: 5713

สำนักงาน เลขานุการ

 • หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ: 5714
 • Operator: 0
 • งานบริหารและธุรการ: 5202, 5203, 5210, 5704
 • งานการเงินและบัญชี: 5715, 5717, 5719
 • งานบริการการศึกษา: 5204 – 5206 , 5211
 • งานนโยบายและแผน: 5724, 5716
 • งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ: 5720 – 5723 , 5700
 • งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ: 5705, 5706, 5708, 5503
 • ห้องพักพนักงาน (ฝ่ายอาคารและยานพาหนะ): 1101
 • ห้องช่างไฟฟ้า: 5101

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์: 1301
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร:  2301
ภาควิชาสหกรณ์: 1201
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์: 3301
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (โทรศัพท์/โทรสาร): 02-940-6300, 2067
ศูนย์กิจการนานาชาติ (ECIA): 5602 – 5603