กันทิมา จันทร์อำไพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างาน
ภายใน 1538 ต่อ 5706
ณัฐธิภา เค็งสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5705
ศุภกานต์  ประยูรศักดิ์สกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5705

หน่วย สารสนเทศ

แพรวพัชราพร คงพรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภายใน 1538 ต่อ 5708
ธีรยุทธ คงคาหลวง
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ภายใน 1538 ต่อ 5503

จารุณันท์ แสงสิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5708
jarunan.sa@ku.th