ภคพงศ์ พวงศรี
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการฯ
โทร.ภายใน 1538 ต่อ 5204

หน่วย ทะเบียนและประมวลผล

อุทัยวรรณ มูลพันธุ์
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5206
รัตติยา สาระโท
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5204

หน่วย กิจการนิสิต

สัญชัย  ทองขาว
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5206
   Mail: fecoscth@ku.ac.th

หน่วย งานโสตทัศนศึกษา

สมชาย ตามบุญ
นักวิชาโสตทัศนศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5211
Mail: fecoctb@ku.ac.th

หน่วย ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ห้องสมุดพิทยาลงกรณ

นิธิดา พรหมศรีสุข
พนักงานธุรการ
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534
วารุณี โพนทัน
บรรณารักษ์
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534
สุนิสา อำยะธรรม
พนักงานสถานที่
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534
จารวี ดอกพุฒ
พนักงานห้องสมุด
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534