สุชาดา หงษ์ทอง
นักวิชาการพัสดุ 6
หัวหน้างาน
ภายใน 1538 ต่อ 5720
วนิดา สรรพคุณ
นักวิชาการพัสดุ
ภายใน 1538 ต่อ 5721
พรชนิตว์ ชินวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5722
ชยานันท์ โตจำนงค์
นักวิชาการพัสดุ
ภายใน 1538 ต่อ 5723

เจ้าหน้าที่ ปฎิบัติการ

เทียนชัย ไชยริปู
ช่างไฟฟ้า
ภายใน 1538 ต่อ 5101
ยุทธนา สมรูป
ช่างเทคนิค
ภายใน 1538 ต่อ 5101
นิติกร สูงรัง
พนักงานขับรถ
ภายใน 1538 ต่อ 1101
พิภัช ขำปลื้มจิต
พนักงานขับรถ
ภายใน 1538 ต่อ 1101
ณัธวุฒิ เกตุเกล้า
พนักงานขับรถ
ภายใน 1538 ต่อ 1101
สวง อยู่วงษ์อั๋น
พนักงานสถานที่ บ2
ภายใน 1538 ต่อ 1101
พยนต์ หมีปลั่ง
พนักงานสถานที่ บ2
ภายใน 1538 ต่อ 1101
วิโรจน์ อยู่วงษ์อั๋น
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ภายใน 1538 ต่อ 1101
สุรินทร์ วงษ์โทน
พนักงานสถานที่
ภายใน 1538
ไพวรรณ์ สุขศรี
ช่างประปา
ภายใน 1538 ต่อ 1101
อุษา พัธชนจันทร์
พนักงานสถานที่
ภายใน 1538
นิตยา อุบลแย้ม
พนักงานสถานที่
 ภายใน 1538