เบญจมาศ แย้มพลอย
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5210
ขวัญเมือง สุจริต 
บุคลากรปฏิบัติการ
ภายใน 1538 ต่อ 5203
นิสรา  รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5203
จุฬาศิริ  น้ำผึ้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5204
ศิมาภรณ์  มูลพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5702
กัญจน์ณัฏฐ์  อยู่ถนอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5704
ศุภกานต์ วิริยะเสถียร
เจ้าหน้าที่บิหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5703
ศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมบุรี
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 0
อัญชลี นวลมณี
พนักงานรับโทรศัพท์
ภายใน 1538 ต่อ 0