เบญจมาศ แย้มพลอย
ผู้บริหาร
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 
ภายใน 1538 ต่อ 5714
ปิยวรรณ โวทาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ภายใน 1538 ต่อ 5715
เบญจมาศ แย้มพลอย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
ภายใน 1538 ต่อ 5714
ภคพงศ์ พวงศรี
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5204
หัวหน้างานแผนและพัฒนาองค์กร
ภายใน 1538 ต่อ 5706
Mail:
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ภายใน 1538 ต่อ 5720
Mail: