นางสาวโสภิตา สุ่มสังข์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail: fecostsu@ku.ac.th
Tel: 0-2561-3468 ต่อ 103

Mrs.Sasiwimon Yuidee
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: fecosmp@ku.ac.th
Tel: 0-2561-3468 ต่อ 101

นางสาวพวงผกา โชคชัยสมบัติ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: fecopkc@ku.ac.th
Tel: 0-2561-3468 ต่อ 100