เจ้าหน้าที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

นางสาวกชกร ธรรมโอรส

ตำแหน่ง : เลขานุการภาควิชาฯ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ)
หน้าที่ : ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการทั่วไปในสำนักงาน
โทร. 1540,1542 ต่อ : 102
Email : kochakorn11@gmail.comfecokkt@ku.ac.th

นางสาวจารุวรรณ ไชยธวัชพุทธิพร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ : งานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี
โทร. 1540,1542 ต่อ  164
Email : mayjaruwan.chai@gmail.com

นางสาวนิดา แสนเศษ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ : ด้านกิจกรรมนิสิต และงานสนับสนุนอาจารย์ในภาควิชาฯ
โทร. 1540,1542 ต่อ 159
Email : feconds@ku.ac.th, nida997@gmail.com

นางสาวนุสรา บัวปลอด

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน้าที่ : งานสารบรรณ
โทร.  1540,1542  ต่อ  101, 202
Email : feconsrr@ku.ac.th, aobaabnsr@gmail.com

นางสาวอรวรรณ ฟองแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน้าที่ : งานการเงินภาควิชาฯ
โทร.  1540,1542  ต่อ  160
Email : fecoowf@ku.ac.th , aor.fongkaew@gmail.com

นางสาวอรอนงค์ กอขอ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ : พัสดุและครุภัณฑ์
โทร.  1540,1542  ต่อ  103
Email : fecoonk@ku.ac.th 

เจ้าหน้าที่โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

นายชนะสิทธิ กิติพันธุ์พงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ : โสตและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.  1540,1542  ต่อ 163
Email : kensih01@gmail.com

นางสาวณัฎฐิยา วิเทศประเสริฐกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ : งานการเงินโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
โทร. 1540,1542  ต่อ 147
Email : fecosss@ku.ac.th

นายณรงรัตน์ สุขอนันต์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ : กิจกรรมนิสิต
โทร.  1540,1542  ต่อ 158
Email : feconrs@ku.ac.th, palmysukanan@gmail.com

นางสาวธนพร ขำเถื่อน
ตำแหน่ง : นักกวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ : งานการเงินโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
โทร 1540,1542 ต่อ 156
Email : Pat69deen@gmail.com

นางสาวลักษมณ ปิตานนท์ชัย
ตำเเหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ผู้จัดการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ)
หน้าที่ : ควบคุม ดูเเล บริหารด้านบริการวิชาการ
ต่อ : 155
Email : fecolmp@ku.ac.thluksamon.p@ku.th

นางสาวสุนีย์ ภัทรประทีป
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ : งานการบัญชีโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
โทร. 1540,1542  ต่อ 149
Email : fecosnp@ku.th , fecosanee@gmail.com

นางสาวศรสวรรค์ ศรีดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ : งานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี
โทร. 1540,1542 ต่อ  157
Email : sornsawan.sridee@gmail.com