นางวารุณี โพนทัน
บรรณารักษ์

นางนิธิดา พรหมศรีสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววัชรา ดำหริใจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางจารวี ดอกพุฒ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสุนิสา อำรยะธรรม
แม่บ้าน

นางสาวปรียา พลอยศิริ
แม่บ้าน