รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิยา  สาหร่ายทอง
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์  กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร วิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ชยันต์ พิภพลาภอนันต์
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ดร. ห้องศิลป์ ศรีเกตุ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพรรณ  ช่างวัฒนชัย
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการเงิน บัญชีและกายภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิพัฒน์   ทวีวชิรพัฒน์
รองหนัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายกิจการนิสิตและสื่อสารองค์กร