รองศาสตราจารย์ ดร. โสมสกาว  เพชรานนท์
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิยา  สาหร่ายทอง
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิพัฒน์   ทวีวชิรพัฒน์
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพรรณ  ช่างวัฒนชัย
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายการเงินและบัญชี

รองศาสตราจารย์.ดร. วิษณุ อรรถวานิช
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ชยันต์ พิภพลาภอนันต์
ผู้ช่วยรองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ