หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ปิยวรรณ โวทาน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ภายใน 1538 ต่อ 5719

หน่วย การเงินและบัญชี

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
สมพิศ ทิมเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ภายใน 1538 ต่อ 5715
รุจาภา แว่นแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ภายใน 1538 ต่อ 5719
นงค์นุช  ขำเลิศ
เจ้าหน้าที่บิหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5721

หน่วย พัสดุ

หัวหน้าหน่วยพัสดุ
วนิดา สรรพคุณ
นักวิชาการพัสดุ
ภายใน 1538 ต่อ 5721
ชยานันท์ โตจำนงค์
นักวิชาการพัสดุ
ภายใน 1538 ต่อ 5723