ภคพงศ์ พวงศรี
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา
โทร.ภายใน 1538 ต่อ 5204

หน่วย ทะเบียนและประมวลผล

รัตติยา สาระโท
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5204
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5206
Mail:

หน่วย หอสมุดและสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล

สมชาย ตามบุญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5211
Mail: fecosctb@ku.ac.th

วรรณนิภา ชาวนา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ภายใน 1538 ต่อ 5211
Mail:

วารุณี โพนทัน
บรรณารักษ์
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534
นิธิดา พรหมศรีสุข
พนักงานธุรการ
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534
จารวี ดอกพุฒ
พนักงานห้องสมุด
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534

หน่วย กิจการนิสิต

สัญชัย  ทองขาว
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5206
   Mail: fecoscth@ku.ac.th