เบญจมาศ แย้มพลอย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
ภายใน 1538 ต่อ 5210

หน่วย อำนวยการ

จินตนา บุญสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5204
กัญจน์ณัฏฐ์  อยู่ถนอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5704
ศุภกานต์  วิริยะเสถียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5703
  
อัญชลี  นวลมณี
พนักงานธุรการ
ภายใน 1538 ต่อ 0

หน่วย ทรัพยากรบุคคล

นิสรา  รุ่งเรือง
นักทรัพยากรบุคคล
ภายใน 1538 ต่อ 5203
ขวัญเมือง สุจริต 
นักทรัพยากรบุคคล
ภายใน 1538 ต่อ 5203
ณัฐฐิญา  ประยูรศักดิ์สกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5203