หัวหน้างานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
นิสรา  รุ่งเรือง
นักทรัพยากรบุคคล
ภายใน 1538 ต่อ 5203

หน่วย อำนวยการ

หัวหน้าหน่วยอำนวยการ
ศุภกานต์  วิริยะเสถียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5703
  
จินตนา บุญสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5204
สุลักษณ์ คงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5702
อัญชลี  นวลมณี
พนักงานธุรการ
ภายใน 1538 ต่อ 0

หน่วย ทรัพยากรบุคคล

หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล
กัญจน์ณัฏฐ์  อยู่ถนอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5704
ขวัญเมือง สุจริต 
นักทรัพยากรบุคคล
ภายใน 1538 ต่อ 5203
ณัฐฐิญา  ประยูรศักดิ์สกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5702