เบญจมาศ แย้มพลอย
ผู้บริหาร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ภายใน 1538 ต่อ 5714
ภคพงศ์ พวงศรี
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5204
เบญจมาศ แย้มพลอย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติการ
หัวหน้างานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
ภายใน 1538 ต่อ 5210
ปิยวรรณ โวทาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ภายใน 1538 ต่อ 5715
หัวหน้างานแผนและพัฒนาองค์กร
ภายใน 1538 ต่อ 5706
Mail:
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ภายใน 1538 ต่อ 5720
Mail: