ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Email: fecotrl@ku.ac.th