เจ้าหน้าที่ภาควิชาสหกรณ์

นางสาวโสภิตา สุ่มสังข์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทร : 0-2561-3468 ต่อ 103
Email : fecostsu@ku.ac.th, sophita.sum@ku.th

นางศศิวิมล อยู่ดี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.  0-2561-3468 ต่อ 101
E-mail: fecosmp@ku.ac.th, sasiwimon.p@ku.th

นางสาวพวงผกา โชคชัยสมบัติ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 0-2561-3468 ต่อ 100
E-mail: fecopkc@ku.ac.th

นางสาวปัทมาพร  ปะวะทัง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 0-2561-3468 ต่อ 101
E-mail: fecopmp@ku.ac.th

เจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

นางนาตยา  สุวรรณสาโรจน์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 02-579-1077
E-mail: feconys@ku.ac.th, nattaya.su@ku.th

นางสาวชฎารัตน์  เรืองวงษ์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 02-579-1077
E-mail: fecocrr@ku.ac.th

นายเบนจามิน  เปาะเลาะ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 02-579-1077,1535 ต่อ 107
E-mail: fecobmp@ku.ac.th

นางอลิสรา  วรรณพัฒน์
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 02-579-1077
E-mail: fecoart@ku.ac.th

เจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ

นายสุทธิศักดิ์  อินทร์พงษ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทร : 02-561-0928 ต่อ 602
E-mail: a_suzu_su@hotmail.com, fecossi@ku.ac.th

นางธัญญลักษณ์  จันทิมา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 02-561-0928 ต่อ 603
E-mail: nadear.deenok@gmail.com