ดร.พรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา
Supavititpattna,Pornchai,D.B.A.
E-mail :   fecopcsv@ku.ac.th

Code: G 3028

รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
Sanguanwongse, Vijitsri , Dr. rer. soc. oec .
Assoc.Prof.
E-mail : fecovss@ku.ac.th

ผศ.ดร.อรรถพล   สืบพงศกร
Suebpongsakorn , Auttapol,Ph.D. Asst.Prof.
E-mail :   fecoapsu@ku.ac.th

ผศ.ดร.ณคุณ   ธรณีนิติญาณ
Thoraneenitiyan, Nakhun,Ph.D. Asst.Prof.
E-mail :  feconht@ku.ac.th

อาจารย์ ธิดารัตน์ คุ้มกิจ
Kumkit ,Tidarat
E-mail : fecotrk@ku.ac.th
Code: G 3033

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา พจน์วาที

E-mail :