รองศาสตราจารย์ ดร. โสมสกาว  เพชรานนท์
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิยา  สาหร่ายทอง
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิพัฒน์   ทวีวชิรพัฒน์
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพรรณ  ช่างวัฒนชัย
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายการเงินและบัญชี

รองศาสตราจารย์.ดร. วิษณุ อรรถวานิช
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ