หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการประยุกต์พื้นฐานทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการทำงานในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ที่ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย  และการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจและนโยบายทางการค้าในปัจจุบัน นอกจากนี้หลักสูตรยังมีความโดดเด่นในด้านการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อการแข่งขันและปรับตัวกับพลวัตที่เกิดขึ้นเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการทำงานในองค์กรเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการวางแผนการเกษตรอุตสาหกรรมการตลาดและการค้าระหว่างประเทศสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการและอาชีพอิสระในอนาคต

การเรียนการสอน :
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษาต่อปี ภาคละ 15 สัปดาห์ เรียนเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ เลา 09.00-17.00 น.

แผนการศึกษา :
แผน ก (แบบ ก 2) วิทยานิพนธ์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
แผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ภาคพิเศษ)

การฝึกงาน :
มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ

  • อาจารย์ และนักวิชาการในสถานศึกษา
  • นักวิชาการ และนักวิจัยในสถาบันวิจัย
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สถานที่ติดต่อ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

โทรศัพท์ : 02-942-8524, 081-553-0934
โทรสาร : 02-562-0232 ต่อ 802
อีเมล์ : fecorns@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://mab.eco.ku.ac.th