หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะความเข้าใจในการจัดการและการบริหารงานธุรกิจการเกษตร ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรด้านธุรกิจเกษตรมีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดการธุรกิจการเกษตร ที่ต้องคำนึงถึงความซับซ้อนในหลายด้าน อาทิเช่น คุณสมบัติความสามารถเฉพาะของสินค้าเกษตร บทบาทของกลยุทธ์มาตรการทางการค้าและความปลอดภัยทางอาหาร ความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าบาทบาทของสารสนเทศและโลจิสติกส์เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 ซึ่งการเรียนภายใต้หลักสูตรนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งการเปิดโอกาสทางอาชีพในการประยุกต์ความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรในอนาคต

การเรียนการสอน :
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษาต่อปี ภาคละ 15 สัปดาห์ เรียนเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.

แผนการศึกษา :
แผน ก (แบบ ก 2) วิทยานิพนธ์
แผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การฝึกงาน :
มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านธุรกิจการเกษตร

โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ

  • ผู้ประกอบการ
  • นักธุรกิจการเกษตร
  • นักวิจัย และนักวิชาการทางธุรกิจการเกษตร
  • อาจารย์และนักวิชาการ

สถานที่ติดต่อ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

โทรศัพท์ : 02-942-8524, 081-553-0934
โทรสาร : 02-562-0232 ต่อ 802
อีเมล์ : fecorns@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://mab.eco.ku.ac.th