หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ในระดับสูงอย่างลึกซึ้งเพียงพอจนสามารถวิเคราะห์ พัฒนาระบบความคิด การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และความสามารถในการประยุกต์ไปสู่การพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรทุกระดับ เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสายวิชาเศรษฐศาสตร์และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของชาติ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

แผนการศึกษา :
แผน 1.1 วิทยานิพนธ์
แผน 1.2 วิทยานิพนธ์

โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ

  • อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย
  • นักการเงิน การธนาคาร
  • ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ หน่วยงานราชการ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
  • นักวิเคราะห์ นักวางแผน
  • นักบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น การตลาด การเงิน

สถานที่ติดต่อ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

โทรศัพท์ : 02-562-0232-3
โทรสาร : 02-562-0232-3  ต่อ 802
อีเมล์ : fecosrj@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://econ.eco.ku.ac.th