รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย
Email : fecokwc@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 404
Ph.D. (International Economics and Economics of Development), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ชยันต์ พิภพลาภอนันต์
Email : fecocyp@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 403
Ph.D. (Economics), Oregon State University, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
Email : fecoakl@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 207
M.A. (Economics), Thammasat University, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิดตะวัน ชนะกุล
Email : fecocwc@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 111
Ph.D. (Economics), University of Vienna, Austria

รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติมา พุฒิทานันท์
Email : fecotmp@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 301
Ph.D. (Economics), University of Colorado at Boulder, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์
Email : thanasin.t@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 406
Ph.D. (Applied Economics and Management), Cornell University, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารยฺ์ ดร. ธนา สมพรเสริม
Email : thana.s@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 401
Ph.D. (Economics), Claremont Graduate University, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล
Email : fecotss@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 402
Ph.D. (Economics), Claremont Graduate University, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ดร. นนทร์ วรพาณิชช์
Email : feconov@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 303
Ph.D. (Graduation, Population Education), Mahidol University, Thailand

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
Email : fecobdc@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 313
Ph.D. (Economics), Chulalongkorn University, Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย
Email : piyaphan.c@ku.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 405
Ph.D. (Economics), University of Utah, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ. ดร. มานะ ลักษมีอรุโณทัย 
Email : fecomnl@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 408
Ph.D. (Economic Development and Policies), Kobe University, Japan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รสดา เวษฎาพันธุ์
Email : fecorove@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 203
M.S. (Economics), Kasetsart University, Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร. วรดี จงอัศญากุล
Email : fecowdj@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 315
Ph.D. (Economics), University of Colorado, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วรวรรณ ตุ้มมงคล
Email : worawan.t@ku.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 108
Ph.D. (Agricultural, Environmental and Regional Economics), Pennsylvania State University, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช
Email : witsanu.a@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 211
Ph.D. (Agricultural Economics), Texas A&M University, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง
Email : wuthiya.s@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 308
Ph.D. (Economics), University of London, U.K.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
Email : fecossb@ku.ac.th, saksitb@yahoo.com
Tel : 0-2561-3474 ext. 309
Ph.D. (Economics), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.

รองศาสตราจารย์  ดร. ศิวพงศ์ ธีรอำพน
Email : fecospd@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 407
Ph.D. (Economics), The Ohio State University, U.S.A.

ผศ.ดร. สมหมาย อุดมวิทิต
Email : lbcsmu@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 209
Ph.D. (Agricultural Economics), Kasetsart University, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัณหะ เหมวนิช
Email : fecoshh@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 307
Ph.D. (Economics), University of Warwick, U.K

ดร. ศศิเพ็ญ ภูวพานิช
Email : fecospb@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 109
Ph.D. (International of Development), Nagoya University, Japan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี พุ่มภิญโญ
Email : fecosup@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 101
Ph.D. (Urban Environmental Management), AIT, Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร. โสมสกาว เพชรานนท์
Email : fecosob@ku.ac.thsomskaow.b@ku.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 201
Ph.D. (Agricultural Economics), Ohio State University, U.S.A.

ดร. ห้องศิลป์ ศรีเกตุ
Email : fecohss@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 306
Ph.D. (Economics), University of Leicester, U.K.

 รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์
Email : fecoadl@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 313
Ph.D. (Economics), University of Birmingham, United Kingdom

ดร.นวรัตน์ เต็มสัมฤทธิ์
E-mail feconrt@ku.ac.th , navarat.te@ku.th
Tel : 025613474 ต่อ 314
Ph.D (Economics and Finance), University of St.Gallen, Switzerland.

ดร. ยุวลักษณ์ เศรษฐ์บุญสร้าง
Email : fecoyls@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext. 305
Ph.D. (Economics), Clemson University, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี เกศวยุธ
E-mail : dusanee.k@ku.ac.th   fecodnk@ku.ac.th
Tel : 0-2561-3474 ext.312
Ph.D. (Economics), University of Essex,U.K.

 ดร.ณัฏฐณิชา ฉายรัศมี
E-mail : feconcc@ku.ac.th , nattanicha.chai@ku.th
Tel : 0-2561-3474 ext.202
Ph.D (Agricultural, Environmental and Regional Economics) ,
The Ohio State University, U.S.A