สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์

วารุณี โพนทัน
บรรณารักษ์
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534
นิธิดา พรหมศรีสุข
พนักงานธุรการ
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534
อรปรียา  รอสูงเนิน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534

สังกัด คณะบริหารธุรกิจ

วัชรา ดำหริใจ
บรรณารักษ์
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534