สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์

วารุณี โพนทัน
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534
อรปรียา  รอสูงเนิน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534

สังกัด คณะบริหารธุรกิจ