วาสนา สุระขันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5720
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

หน่วย อาคารและสถานที่

มัลลิกา วังศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ภายใน 1538 ต่อ 5722
หัวหน้าหน่วยงานอาคารและสถานที่
สุรินทร์ วงษ์โทน
พนักงานสถานที่
วิโรจน์ อยู่วงษ์อั๋น
พนักงานสถานที่
นิตยา อุบลแย้ม
แม่บ้าน
อุษา พัธชนจันทร์
แม่บ้าน

ศสิฏา พัดทาบ
แม่บ้าน

หน่วย ยานพาหนะและซ่อมบำรุง

จิณัฐตา ไม้หอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5700
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะและซ่อมบำรุง
พงษ์เทพ เจริญนา
พนักงานขับรถยนต์
ภายใน 1538 ต่อ 1101
พิภัช ขำปลื้มจิต
พนักงานขับรถยนต์
ภายใน 1538 ต่อ 1101
นิติกร สูงรัง
พนักงานขับรถยนต์
ภายใน 1538 ต่อ 1101
ณัธวุฒิ เกตุเกล้า
พนักงานขับรถยนต์
ภายใน 1538 ต่อ 1101
ไพวรรณ์ สุขศรี
ช่างประปา
ภายใน 1538 ต่อ 1101
ยุทธนา สมรูป
ช่างเทคนิค
ภายใน 1538 ต่อ 5101
เทียนชัย ไชยริปู
ช่างไฟฟ้า
ภายใน 1538 ต่อ 5101