ชนัญชิดา เค็งสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ภายใน 1538 ต่อ 5705
หัวหน้างานแผนและพัฒนาองค์กร

หน่วย แผนและพัฒนาองค์กร

จารุพรรณี  คณโฑเงิน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน 1538 ต่อ 5704
หัวหน้าหน่วยแผนและพัฒนาองค์กร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ภายใน 1538 ต่อ  5706
E-mail :

หน่วย สารสนเทศ

สันติ ปานเอม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภายใน 1538 ต่อ  5708
สีห์สุระ  จูฑะศิลปิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภายใน 1538 ต่อ  5708
ธีระยุทธ คงคาหลวง
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ภายใน 1538 ต่อ 5503