ปิยวรรณ โวทาน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ภายใน 1538 ต่อ 5715
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

หน่วย การเงินและบัญชี

สมพิศ ทิมเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ภายใน 1538 ต่อ 5717
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
รุจาภา แว่นแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ภายใน 1538 ต่อ 5719
นงค์นุช  ขำเลิศ
เจ้าหน้าที่บิหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5715

หน่วย พัสดุ

วนิดา สรรพคุณ
นักวิชาการพัสดุ
ภายใน 1538 ต่อ 5721
หัวหน้าหน่วยพัสดุ
ชยานันท์ โตจำนงค์
นักวิชาการพัสดุ
ภายใน 1538 ต่อ 5723