นิสรา  รุ่งเรือง
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
ภายใน 1538 ต่อ 5203
หัวหน้างานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล

หน่วย อำนวยการ

ศุภกานต์  วิริยะเสถียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ
ภายใน 1538 ต่อ 5703
หัวหน้าหน่วยอำนวยการ
จินตนา บุญสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ภายใน 1538 ต่อ 5202
สุลักษณ์ คงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5702
อัญชลี  นวลมณี
พนักงานธุรการ
ภายใน 1538 ต่อ 0

หน่วย ทรัพยากรบุคคล

กัญจน์ณัฏฐ์  อยู่ถนอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ
ภายใน 1538 ต่อ 5210
หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล
ขวัญเมือง สุจริต 
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
ภายใน 1538 ต่อ 5203
ณัฐฐิญา  ประยูรศักดิ์สกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5716