ภคพงศ์ พวงศรี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร.ภายใน 1538 ต่อ 5205
หัวหน้างานบริการการศึกษา

หน่วย ทะเบียนและประมวลผล

รัตติยา สาระโท
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5204
หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประมวลผล
ภีรตา รัตนสิงหกุล
นักวิชาการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5204

หน่วย หอสมุดและสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล

สมชาย ตามบุญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
ภายใน 1538 ต่อ 5211
Mail: fecosctb@ku.ac.th

หัวหน้าหน่วยหอสมุดและสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล

วรรณนิภา ชาวนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5303
Mail: wannipha.c@ku.th

วารุณี โพนทัน
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534
อรปรียา  รอสูงเนิน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร.0-2940-7133 ต่อ 1534

หน่วย กิจการนิสิต

สัญชัย  ทองขาว
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
ภายใน 1538 ต่อ 5206
   Mail: fecoscth@ku.ac.th
หัวหน้าหน่วยกิจการนิสิต