เบญจมาศ แย้มพลอย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ภายใน 1538 ต่อ 5714
ภคพงศ์ พวงศรี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
ภายใน 1538 ต่อ 5205
นิสรา  รุ่งเรือง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
หัวหน้างานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
ภายใน 1538 ต่อ 5203
ชนัญชิดา เค็งสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานแผนและพัฒนาองค์กร
ภายใน 1538 ต่อ 5705
วาสนา สุระขันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ
ภายใน 1538 ต่อ 5303
ปิยวรรณ โวทาน
นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ภายใน 1538 ต่อ 5715