เจ้าหน้าที่ภาควิชาสหกรณ์

นางศศิวิมล อยู่ดี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-2561-3468 ต่อ 101
E-mail: fecosmp@ku.ac.th, sasiwimon.p@ku.th

นางสาวพวงผกา โชคชัยสมบัติ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 0-2561-3468 ต่อ 100
E-mail: fecopkc@ku.ac.th

นางสาวปัทมาพร ปะวะทัง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 0-2561-3468 ต่อ 101
E-mail: fecopmp@ku.ac.th

นางสาวธิติพันธ์ ละอองเทพ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทร : 0-2561-3468 ต่อ 103
E-mail: fecotpl@ku.ac.th

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทร : 0-2561-3468 ต่อ 103
E-mail:

โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ

นางนาตยา สุวรรณสาโรจน์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 02-579-1077
E-mail: feconys@ku.ac.th, nattaya.su@ku.th

นางอลิสรา วรรณพัฒน์
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 02-579-1077
E-mail: fecoart@ku.ac.th

นางสาวชฎารัตน์ เรืองวงษ์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 02-579-1077
E-mail: fecocrr@ku.ac.th

นายเบนจมิน เปาะเลาะ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทร : 02-579-1077
E-mail: fecobmp@ku.ac.th

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ

นายสุทธิศักดิ์ อินทร์พงษ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทร : 02-561-0928
E-mail: a_suzu_su@hotmail.com, fecossi@ku.ac.th

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 02-561-0928
E-mail:

นางสาวสุภาพร ทิมทอง
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 02-561-0928
E-mail: fecosppt@ku.ac.th